Sanat

Sanat Yüksek Lisans Programı

Sanat Yüksek Lisans Programının amacı; öğrencileri, geleneği yadsımadan günümüz sanatının önermelerini disiplinlerarası bir bakış açısı ile harmanlayarak, farklı sanat alanlarını kullanma kapasitesine sahip sanatçılar olarak yetiştirmektir. Programda verilen eğitim, bir yandan öğrencilerin sanatsal üretim pratiklerini geliştirirken öte yandan sanat kuram ve kavramlarını anlama ve yorumlama becerilerini ilerletmelerini sağlamayı hedefler.

Bu amacı gerçekleştirmek için; öğrencilerin, farklı disiplinlerin kendine özgü teorik ve pratik sorunlarını kavramaları ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak kavram ve eser üretmeleri için ortam hazırlar. Sanatsal üretim sürecinde  analiz, sentez, yorum üçlüsünü birlikte kullanma disiplini kazandırır.

Sanat Yüksek Lisans programını tamamlayan öğrenciler sanat alanında yüksek lisans derecesi sahibi olacaklardır.

Sanat Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler, bağımsız sanatçılar olabilecekleri gibi, eğitimci, kurs yöneticisi, sanat danışmanı, sergi düzenleyicisi olarak da çalışabilirler.

 

SANAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE/TEZLİ)

4 Zorunlu + 3 Seçimlik + Seminer + Tez

  BİRİNCİ YARIYIL

TULYA   İKİNCİ YARIYIL

TULYA
ARTE511Atölye Çalışması I140310 ARTE512Atölye Çalışması II140310
ARTE513İnterdisipliner Stüdyo1 4035 ARTE500Seminer000010
GRAD501Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik300310 xxxxxx Program Seçmeli Ders II   35
xxxxxx  Program Seçmeli Ders I   35 xxxxxx Program Seçmeli Ders III   35
                 
     TOPLAM   1230     TOPLAM   930
  ÜÇÜNCÜ YARIYIL

TULYA   DÖRDÜNCÜ YARIYIL

TULYA
ARTE590Tez /Eser Çalışması000030 ARTE590Tez/ Eser Çalışması000030
                                                                  TOPLAM   030                                                                        TOPLAM   030
 Asgari Mezuniyet Koşulları 
 Kredi

AKTS

21

120

 

Program Seçmeli Dersler:

Ders KoduDers adıTULKAKTS
ARTE 501Sanat Kavramları ve Terminolojisi30035
ARTE 502Günümüz Sanatı30035
ARTE 503 Yapıt Çözümleme30035
ARTE 510Kavramsal Fotoğraf14035
ARTE 520Video Sanatı14035
ARTE 530Deneysel Kil Atölyesi14035
ARTE 540Baskı Atölyesi14035
ARTE 550Açık Alan Uygulamaları14035

 

 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

 

BİRİNCİ YIL

BİRİNCİ DÖNEM

 

ARTE 511      Atölye Çalışması I (1-4) 3

Bu derste amaç farklı sanat disiplinlerinin kendine has enstrümanları aracılığıyla sanatsal bir dil oluşturmanın gerek teorik gerekse teknik alt yapısını oluşturmaktır. Öğrenciler bu derste birbirinden farklı malzeme ve yöntemi birarada ya da ayrı ayrı deneyimleme olanağı bulurken, çağdaş sanat pratikleri üzerinden projeler üretecektir. Öğrencilere çoklu ve seçenekli öğretim alanları sunarak, her alanda yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı sağlayan bu ders, özgün eserlerin ortaya çıkmasına da  olanak sağlayacaktır.

Referans Kitaplar:

 1. Sale, T. & Betti, C. (2008). Drawing : a contemporary approach. Belmont, Calif: Thomson/Wadsworth.
 2. Heartney, E. (2008). Art & today. London New York: Phaidon Press.
 3. Stiles, K. & Selz, P. (2012). Theories and documents of contemporary art : a sourcebook of artists’ writings. Berkeley, Calif: University of California Press.

 

ARTE 513  İnterdisipliner Stüdyo (1-4) 3

Bu dersin amacı farklı disiplinler arasındaki sınırın geçirgenliğinin çeşitli uygulamalarla deneyimlenmesi ve sonuçlarının tartışılmasıdır.

Öğrenciler sanatın farklı disiplinlerindeki farklı uygulamalar, yöntemler, gelenekler, ve kültür etkileşimleriyle disiplinlerarası bir uygulama alanını kapsayan atölyede güncel ve özgün işler üretilecektir. Sanatın günümüz teknolojisi ile kesiştiği ara yüzde oluşan yeni tanım ve kavramları tartışmak ve bunların birbirlerini etkileme ve dönüştürme potansiyelinin bir atölye ortamı içinde deneyimlemek de bu dersin kapsamı içindedir.

Referans Kitaplar:

 1. Heartney, E. (2008). Art & today. London New York: Phaidon Press.
 2. Smith, T. (2011). Contemporary art : world currents. Upper Saddle River N.J: Prentice Hall.
 3. Smith, T. (2019). Art to come : histories of contemporary art. Durham: Duke University Press.

 

GRAD 501 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik (3-0) 3

Bu derste amaç araştırmanın önemini, anlamını, araştırma türlerini, teori ve varsayımın araştırmadaki yerini aktarabilmektir. Bu yüksek lisans dersinin amacı, öğrencilerin tasarım, sosyal bilimler ve sanat çalışmalarında araştırma sürecini incelemektir.   Ders öğrencinin tasarım, sosyal bilimler ve sanatta araştırma metot ve yaklaşımları, veri toplamayı, verilerin analizini ve sentezini kapsayacaktır. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, tasarım araştırmalarında bir dizi nitel ve nicel yöntemi daha iyi anlayabilecektir. Bu ders, ayrıca, akademik metinleri eleştirel bir şekilde okumayı, bilimsel metin yazmayı ve öğrencilerin araştırma sorusu geliştirme gibi yetileri geliştirmeyi amaçlar.  Genel bir araştırma metodolojisi sunar ve felsefe, sosyoloji ve antropoloji gibi tasarımla ilgili araştırmalarda spesifik yöntemler/ araçlar olarak kullanılabilecek geniş bir disiplin yelpazesini tartışır ve yüksek lisans tezlerini yazmak için gereken altyapıyı bilimsel etik çerçevesinde oluşturmayı hedefler.

Referans Kitaplar:

 1. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2018). Research methods in education. London New York: Routledge.
 2. Johnson, B. & Christensen, L. (2020). Educational research : quantitative, qualitative, and mixed approaches. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
 3. Mannay, D. (2016). Visual, narrative and creative research methods : application, reflection and ethics. London: Routledge, Taylor & Francis Group.

 

BİRİNCİ YIL

İKİNCİ DÖNEM

ARTE 512      Atölye Çalışması II (1-4) 3

Atölye Çalışması II dersi eğitimi kapsamında görsel ve plastik sanatların tüm üretim ve ifade biçimleri ele alınarak projeler üretilecektir. Bir kavramdan yola çıkılarak geliştirilecek projelerde kavramın şekillendirilmesi, uygun enstrümanların kullanımı, belirlenen ifade dili üzrinden bir izlek oluşturulması ve sonuç olarak bir proje ortaya konulabilmesi temel amaçtır. Bu ders kapsamında oluşacak proje çalışmaları bireysel veya grup çalışmaları olarak ele alınabilir. Böylece bir proje grubu içerisinde yer alan  farklı özellikli öğrencilerin kollektif bir çalışma üreterek farklı bakış açıları üretmeleri ve problem çözebilme becerilerini geliştirebilmeleri hedeflenmektedir.

Referans Kitaplar:

 1. Robertson, J. & McDaniel, C. (2017). Themes of contemporary art : visual art after 1980. New York: Oxford University Press.
 2. DeWitte, Debra J., Ralph M. Larmann, and M K. Shields. Gateways to art : understanding the visual arts. New York: Thames & Hudson, 2015.
 3. Rathus, Lois. Understanding art. Boston, MA: Cengage Learning, 2017.

 ARTE 500      Seminer (0-0)0

Bu derste öğrencinin belirli bir konu üzerinde ayrıntılı araştırma ve inceleme yaparak daha geniş bilgi edinmesini, görsel kaynakça oluşturmasını ve böylece konuyu özümsemesini sağlamak amaçlanmaktadır. Yapılan araştırmanın sonuçlarının görsel bir sunum eşliğinde aktarımı ile düşünsel bir tartışma ortamının oluşması dersin hedefleri arasındadır. Bu dersin içeriği sanatçılar, sanat argümanları ya da farklı sanat disiplinlerinin enstrümanları aracılığıyla üretilmiş yapıtlar,  üzerinden belirlenecek konularda araştırma ve inceleme yaparak, bunları sunmayı kapsar.

Referans Kitaplar:

 1. Jolles, Robert L. How to Run Seminars and Workshops : Presentation Skills for Consultants, Trainers and Teachers. Somerset: John Wiley & Sons, Incorporated, 2017.
 2. Jolles, Robert L. How to run seminars and workshops : presentations skills for consultants, trainers, and teachers. Hoboken, N.J: J. Wiley, 2005.
 3. Amorose, Vicki K. Art-write : the writing guide for visual artists : crafting effective artist statements and promotional materials. Eugene, Oregon: Luminare Press, 2013.

 

SEÇMELİ DERSLER

ARTE 501  Sanat Kavramları ve Terminolojisi (3-0)3

Bu derste amaç sanatta kavramlarla düşünmenin önemini ve düşünme eyleminde kavramın işlevini aktarabilmektir. Buna ek olarak temel sanat kavramları ve kavramların yapısal özellikleri, sanatsal kavramlarla düşünebilme bilincinin geliştirilmesi, sanatın terminolojisi ve terminolojik terimlerin açıklanması bu dersin kapsamında yer almaktadır.

Referans Kitaplar:

 1. DeSouza, A. (2018). How art can be thought : a handbook for change. Durham: Duke University Press.
 2. Alleva, A. (2012). Methods & theories of art history. London: Laurence King Publishing.
 3. Harrison, C. (2020). An introduction to art. New Haven: Yale University Press.

 

 ARTE 502 Günümüz Sanatı (3-0)3

Bu ders içerisinde güncel sanat kavramları, kırılma noktaları tartışılarak güncel sanatı anlamak üzerine bir yaklaşım sunmak hedeflenmektedir.

Son yirmi yıl bağlamında, güncel sanat pratiği ile ilintili olarak dönüşen algı biçimleri incelenerek, özellikle bu pratiğin teknoloji ile birlikte devam eden varlığı ele alınacaktır.

Sanatsal pratiği oluşturan, dönüşmekte olan mekanizmalar (sanat kurumları, enstitüler, sivil

inisiyatifler, galeriler vs) tartışılarak, gündelik yaşamın sanatsal içeriği sorgulanacaktır.

Referans Kitaplar

 1. Robertson, J. McDaniel, C. (2016). Themes of Contemporary Art: Visual Art after 1980. Oxford University Press, London, England.
 2. Stiles, K. Selz, P. (2012). Theories and Documents of Contemporary Art: A Sourcebook of Artists’ Writings. University of California Press, USA.
 3. Barrett,T. (2017). Why Is That Art?: Aesthetics and Criticism of Contemporary Art. Oxford University Press, London, England.

 

ARTE 503 Yapıt Çözümleme (3-0)3

Bu derste amaç sanat tarihinden seçilmiş örnekleri teknik, estetik, kavramsal ve sosyolojik olarak ele alarak tek tek örnekler üzerinden öğrencilere bir sanatsal okuma bilgisi ve bilinci kazandırmaktır. Antik Mısır’dan Bizans’a, Rönesanstan Dada’ya farklı dönem ve dinamikleri birçok sanatçıdan seçilecek yapıtlar ile çözümleme ve eleştri yetisi geliştirilmeye çalışılacaktır.

Referans Kitaplar :

 1. Bouleau, Charles, and Jacques Villon.(2014) The painter’s secret geometry : a study of composition in art. Mineola, New York: Dover Publications, Inc,.
 2. Dixon, A.G., King,R. (2018) Art: The Definitive Visual Guide, DK; New edition
 3. Hosack, K., Chilvers, I. & Zaczek, I. (2018). Great paintings : [the world’s masterpieces explored and explained. New York, N.Y: DK Publishing.

 

ARTE 510 Kavramsal Fotoğraf (1-4)3

Bu dersin amacı fotoğrafın geleneksel belgeleme fonksiyonunun dışında kavramsal bir ifade dili olarak kullanımının yöntemlerinin sorgulanmasıdır. Bir kavramdan yola çıkarak kimi zaman bütünüyle kurgusal kimi zaman da bütünüyle sezgisel ve akışa bağlı bir fotoğraflama eyleminin sınırları araştırılacak, fotoğrafın gerçeklik ile olan bağı ve mücadelesi çeşitli örnekler üzerinden tartışmaya açılacaktır.

Referans Kitaplar :

 1. Cotton, C. (2014). The photograph as contemporary art. London: Thames & Hudson.
 2. Wells, L. (2015). Photography : a critical introduction. London New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
 3. Wells, L. (2019). The photography cultures reader : representation, agency and identity. Abingdon, Oxon: Routledge, Taylor & Francis Group.

 

 

ARTE 520 Video Sanatı (1-4)3

Bu dersin amacı video-sanat ilişkisini tarihsel, düşünsel perspektif içinde örneklerle inceleyerek yaratıcı uygulamalar yapmaktır. Sanatın farklı biçimleriyle birlikte medya ve video ortamında görsel yapılanma, estetik bakış yöntemleri ve video uygulamaları bu ders boyunca ayrıntıları ile incelenecektir. Bu ders kapsamında öğrenciler interdisipliner sanat ortamında bir üretim aracı olarak videodan yararlanabilecek, videonun diğer sanat dalları ile olan ilişkisini kavrayabilecek ve sanatsal becerilerini video yapımları aracılığıyla yansıtabilecektir.

Referans Kitaplar

 1. London, B. (2020). Video/Art: The First Fifty Years. Phaidon Press, UK
 2. Andrews, M.C. (2014). A History of Video Art. Bloomsbury Academic.
 3. Westgeest, H. (2015) Video Art Theory: A Comparative Approach. Wiley-Blackwell Publishing.

 ARTE 530 Deneysel Kil Atölyesi (1-4)3

Bu derste öğrenciden, kilin geleneksel kullanım alanlarından olabildiğince bağımsız, farklı materyalleri de kullanarak bir sanat nesnesi ya da estetik değer taşıyan kullanım eşyası tasarlaması beklenir. Bu bağlamda öğrenci malzemenin sınırlarını zorlarken, temel üretim/tasarım ilkelerini de göz önünde bulundurmalı ve nihai çalışmayı bu doğrultuda tamamlamalıdır.

 1. Cyr, L. (2011). Experimental painting : inspirational approaches for mixed media art. Cincinnati, OH: North Light Books.
 2. Schwartzkopf, D. & DeWeese, J. (2020). Creative pottery : innovative techniques & experimental designs in thrown & handbuilt ceramics. Beverly, MA, USA: Quarry Books, an imprint of The Quarto Group.
 3. Walter Foster Creative Team. (2018). The complete book of mixed media art : more than 200 fundamental mixed media concepts and techniques. Lake Forest, CA: Walter Foster Publishing, an imprint of The Quarto Group.

 ARTE 540 Baskı Atölyesi (1-4)3

Bu dersin amacı özgün baskı tekniklerini bir ifade aracı olarak kullanarak öğrencinin, plastik sanatlar grafik, fotoğraf gibi iki boyutlu  görsel sanatlarla ilgili eğitimini, farklı teknik ve uygulamalarla desteklemektir. Sanatsal üretimin, özgün çoğaltımlarla, daha çok kitleye, daha kolay ulaşılabilirliği bilincini hedefler.

Referans Kitaplar

 1. Fick, B. Grabowski, B. (2015) Printmaking: A Complete Guide to Materials & Process. Laurence King Publishing
 2. Covey,S. (2016). Modern Printmaking: A Guide to Traditional and Digital Techniques. Watson-Guptill Publishing.
 3. Martin, J. (2018). The Encyclopedia of Printmaking Techniques. Search Press; Reprint edition.

 

ARTE 550 Açık Alan Uygulamaları (1-4)3

Bu derste her türlü dış mekanın beraberinde getirdiği problemlerin çözümlenebilmesi ve kamusal alan için sanatsal projeler üretebilmesi hedeflenmektedir. Açık alan kavramı, açık alanın çevresel ve sosyolojik faktörleri, bu faktörlerin tasarlanan projeye etkileri bu dersin kapsamında incelenecektir.

Bu hedefler doğrultusunda seçilen kamusal alanlar için her türlü malzeme seçimi ve anlatım dili mekânla ilişkilendirilerek günümüz sanat pratikleri üzerinden projeler üretilecektir.

Referans Kitaplar

 1. Knight, C. (2008). Public art : theory, practice and populism. Malden, MA: Blackwell Publishing.
 2. Spring, J. (2015). Unexpected art : serendipitous installations, site-specific works, and surprising interventions. San Francisco: Chronicle Books.
 3. Ary,V. (2013). OVERS!ZE : the mega art & installations. Hong Kong: Victionary.