Ders İçerikleri

Mimarlık Bölümü

DERS İÇERİKLERİ

 

Birinci Sınıf, Birinci Dönem:

 

ARCH 101       Stüdyo 1 (2-8) 6

Bu ilk tasarım stüdyosu, öğrencileri tasarım sürecine tanıtmak ve içeriği açıklamak için yapılandırılmıştır; içerikler, farklı araçlar, stüdyo kültürü ve iş metodolojileri tasarım stüdyosu ortamını aktive etmek ve tasarım dilini soyut bir şekilde çalışmak için farklı yollarla araştırır.  Temel tasarım ilkeleri uygulaması, resmi düzen sistemleri ve geometrik manipülasyonlar kapsamında hazırlanmıştır. Bir dizi aracın kullanımını, iletişim, araştırma, kültürel ve bağlamsal çalışmalardaki becerileri, çalışma ve fikir geliştirmeye yönelik bir dizi teorik ve pratik temel yoluyla aktarmayı amaçlar. “Kendine ve çevreye” odaklanarak öğrenciler bedenle (kütle), ve uzay ve yeri mekânsal olarak deneyimleyecektir. Stüdyoda, Çeşitli dönüşüm tekniklerinin ve kütlenin kontrollü eklemlenmesinin araştırılması, öğrenci algıları, gözlem becerilerinin gelişimini ve tasarım araçlarının bilgisini arttırmak ve etkilemek için kullanılır. Sanat ve tasarım enstalasyonları grup veya bireysel çalışma olarak oluşturulacak ve ana proje kısa süreli çalıştaylar, seminerler, araştırma ve sunumlar ile desteklenecektir.

 

ARCH 103 Tasarımda İletişim I (1-4) 3

Bu ders öğrencilere, çizim ve eskiz temellerini öğretir ve Bilgisayar Destekli Tasarım ve Taslak konusunda temel yetkinlikleri tanıtır ve ayrıca bir tasarımın görsel ve teknik detaylarını üç boyutlu (3D) modeller ve teknik çizimler ile üretim için iletişim kurma becerisi kazandırır. Bu disiplinin temel sebebi, öğrencinin hem problem çözme hem de ikna etmeye odaklanan bir yaklaşım kullanarak, fikirleri başkalarıyla paylaşmanın etkili ve etkileyici yollarını üretmesidir. Tasarım pratiğinde çeşitli medya teknikleri ve araçları ile deney yaparak, öğrenciler tasarım fikirlerini ve potansiyel sonuçları kavramsallaştırma, geliştirme ve iletme yeteneklerini geliştireceklerdir.

 

ARCH 109 Araştırma Metotları ve Söylemler (2-2) 3

Bu ders, araştırma yapmak için sistematik bir yaklaşım izler ve akademik metinleri eleştirel bir şekilde okumayı, bilimsel metin yazmayı ve öğrencilerin araştırma sorusu geliştirme gibi yetileri geliştirmeyi amaçlar.  Genel bir araştırma metodolojisi sunar ve felsefe, sosyoloji ve antropoloji gibi tasarımla ilgili araştırmalarda spesifik yöntemler / araçlar olarak kullanılabilecek geniş bir disiplin yelpazesini tartışır.

 

INAD 107 Kültürel ve Bağlamsal Çalışmalar I (3-0) 3

Bu ders, tarih öncesinden erken Bizans’a ve erken dönem İslam dönemlerine kadar Akdeniz, Orta Avrupa ve Orta Doğu’nun antik kültürlerinin tasarım ve sanatına odaklanmaktadır. Kültürel, politik, dini, sosyo-ekonomik ve teknolojik bağlamlara ve araçlarına bağlı, mimarlık, heykel, resim, mobilya ve küçük el sanatlarını kapsayan bir kronolojik araştırma yoluyla bir çerçeve sağlar. Bu ders, önemli anıtlar ve sanat eserleri hakkında sağlam bir bilgi birikimi oluşturur. Antik tasarım ve sanatın stilistik eğilimlerini teşhis etmek ve tipoloji, ikonografi, malzeme ve teknik gibi özelliklerini tanımlamak için gerekli becerileri geliştirir. Son olarak, öğrencilere (antik) tasarım / sanat teorilerini tanıtır, öğrencilerin yansıtıcı eleştirel değerlendirme yapmaya hazırlar. Ders tasarım öğrencilerine yöneliktir.

 

SOFL 101 Akademik İngilizce I (2-2) 3

Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsantre olma ve not almanın da dahil olduğu, ama bunlarla sınırlı olmayan birçok çalışma beceresini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek ve öğrenciler akademik seviyede tartışma yapmayı ve cevap yazıları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki bilinmeyen kelimelerin anlamını çıkarabilecek, paragraf ve makale yazabilecek, özet çıkarabilecek, tartışma yapabilecek ve cevap yazıları yazabiliyor olacaktır.

 

ARCH 001 Kolokyum I (0-0) 0

Kolokyum, öğrencileri gerçek hayattaki tasarım kaygılarıyla karşı karsıya getirmeyi ve farklı tasarım düşüncelerinin hem kendi bölümleri hem de tasarım fakültesindeki diğer öğrencilerle bir araya gelerek, diyalog kurmayı amaçlamaktadır. Kolokyum, son dönem hariç her yarıyılda tekrarlanır.

 

Birinci Sınıf, İkinci Dönem:

 

ARCH 102 Stüdyo II (2-8) 6

Stüdyo I’in devamı niteliğinde olan bu ikinci dönem mimari tasarım stüdyosu, öğrencilerin ifade becerilerini geliştiren öğrenme deneyimlerini, öğrencilerin daha da genişlemiş mimarlık kelime dağarcığı ile pekiştirir. Öğrenciler ölçek, düzen, malzeme yapısı ve ergonomi kavramlarını geliştireceklerdir. Temel tasarım prensipleri ve plan, kesit ve karma organizasyon ve düzen sistemlerinin çok yönlülüğü ile tanışacak ve tasarım çözümlerine kavramsal yaklaşımlarını geliştireceklerdir. Stüdyonun tasarım metni, mimari elemanların oluşturdukları boşluklar üzerindeki etkilerini, iç ve dış ortamlar (mikro ölçekten makro ölçeğe, içten dışa) arasındaki deneyimsel bağlantılar ve çelişkileri ve bilgiyi biçime dönüştürme tekniklerini araştıracaktır. Görsel ve sözel algı ve ifade kapsamında yer alan tüm temel ilkeler ve unsurlar, tasarım için analitik bir süreç geliştirmek için teorik ve deneysel uygulama yoluyla öğrencilere aktarılır. Öğrenciler ayrıca tasarımda çevresel ve sosyal sorumluluklarla da tanışır. Önkoşul: ARCH 101.

 

ARCH 104 Tasarımda İletişim II (1-4) 3

Bu ders INAD 103’de işlenen 2 ve 3 boyutlu görsel iletişim temellerini geliştirir ve öğrencilerin 2D ve 3D görsellerin ve formların nasıl oluşturulacağı ve işleneceği konusunda önemli beceri ve anlayış sergilemelerini sağlar. Dijital illüstrasyon ve tarama teknikleri de bu ders kapsamında ele alınacaktır. Önkoşul: ARCH 103.

 

ARCH 106 Tasarım Fikrinin Detaylandırılması (1-4) 3

Bu ders, öğrencilere üç farklı etkileşim yolunu kullanarak bina/mekân tasarlama vizyonunu bir tasarım düşünce süresi içinde eğitmeyi amaçlamaktadır: yaratıcılık, çok-disiplinli/ disiplinler-arası, yetenek ve öğrenme. Ayrıntılı tasarım düşüncesi, öğrencilere yaratıcı güveni artırıcı, mimari tasarım problemlerinin çözümü ve insan merkezli keşif için yenilikçi bir araç olarak tanıtılır. Empati, düşünce, prototip oluşturma ve hızlı test ile öğrenciler insan ihtiyaçlarını anlar ve dolayısıyla bu ihtiyaçları karşılamak için daha uygun tasarım çözümleri önerir.

 

ARCH 108       Mimaride Teknoloji ve Bilim I (2-4) 3

Belli yapısal formlar veya yapı malzemelerinin geliştirilmesi, yüzyıllar boyunca, deneme ve yanılma, sistematik gözlem ve bu bina ilkelerinin diğer binalara uygulanmasının sonucudur. Dizinin sonuncusu olarak, bu ders, insan aktivitesi ile doğa ve insan ilişkilerinde beden ve zihin etkileşimlerini keşfetme niyetiyle, tarih, tasarım ve benzeri alanlardaki daha önceki yarı yıllardaki derslerin bilgisine dayanacaktır. İnsan faaliyetlerini sosyal formlarda yönlendiren süreçler, yapmanın strüktürü; teknolojik, teknik, tektonik; ve materyal-yapı-inşaat üçlemesi bağlamında evrensel ve yerel bilgi organlarının ele alınması dersin içeriklerindendir. Bu seri derslerin ilki, sonraki dönemlerde devam eden, gelişmiş ve karmaşık gelişmeleri irdeleyen diğer derslere temel oluşturmaktadır.

 

INAD 108 Kültürel ve Bağlamsal Çalışmalar II (3-0) 3

Bu ders, Selçuk ve Osmanlı dönemleri dahil olmak üzere Orta Çağ’dan Barok dönemine kadar batı ve doğu kültürlerinin tasarım ve sanatına odaklanmaktadır. Kültürel, politik, dini, sosyo-ekonomik ve teknolojik bağlamlara ve onların araçlarına bağlı bir mimarlık, heykel, resim, mobilya ve minyatür el sanatlarını kapsayan kronolojik bir araştırma yoluyla bir çerçeve sunar. Bu ders, önemli anıtlar ve sanat eserleri hakkında sağlam bir bilgi birikimi oluşturur. Söz konusu kültür ve/veya dönemlerin tasarım ve sanatının stilistik eğilimlerini teşhis etmek ve tipoloji, ikonografi, malzeme ve teknik gibi özelliklerini tanımlamak için gerekli becerileri geliştirir. Son olarak, öğrencilerin yansıtıcı eleştirel değerlendirme becerilerini geliştirerek tasarım / sanat teorilerini tanıtır. Ders tasarım öğrencilerine yöneliktir.

 

SOFL 102 Akademik İngilizce II (2-2) 3

Akademik İngilizce I dersinin devamıdır. Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsantre olma ve not almanın da dahil olduğu, ama bunlarla sınırlı olmayan birçok çalışma beceresini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek ve öğrenciler akademik seviyede tartışma yapmayı ve cevap yazıları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki bilinmeyen kelimelerin anlamını çıkarabilecek ve paragraf ve makale yazabilecektir.

Önkoşul: SOFL 101.

 

ARCH 002 Kolokyum II (0-0) 0

Kolokyum, öğrencileri gerçek hayattaki tasarım kaygılarıyla karşı karsıya getirmeyi ve farklı tasarım düşüncelerinin hem kendi bölümleri hem de tasarım fakültesindeki diğer öğrencilerle bir araya gelerek, diyalog kurmayı amaçlamaktadır. Kolokyum, son dönem hariç her yarıyılda tekrarlanır.

 

İkinci Yıl, Üçüncü Dönem:

 

ARCH 201 STÜDYO III (2-8) 6

Bu üçüncü mimari tasarım stüdyosu, malzeme doku ve bina detaylarını ve bina/arazi ve bina/ strüktür ilişkilerinin yanı sıra, kişisel tasarım ifadelerini geliştirmeye de odaklanır. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve mimari ortamları anlama ve analiz etme yoluyla, kendilerini tutarlı ve spekülatif bir tasarım programı üreten yansıtıcı bir tasarım sürecine girmeleri teşvik edilir. Tasarımlarını ve inşaat projelerini geliştirerek öğrenciler, arazi tasarımı, erişilebilirlik gereksinimleri, iklimsel tasarım kararları ve kullanıcıların farklı ihtiyaçlarının adresi ile tanışmaktadır.

Önkoşul: ARCH 102.

 

ARCH 203 Mimaride Dijital Araçlar I (1-4) 3

Bu ders, bilgisayarların tarihini ve dijital araçların ortaya çıkışını tanıtmayı ve tartışmayı amaçlamaktadır. Fiziksel ve sosyal ortamda dijital perspektifin etkilerini incelerken, bilişimsel ve interaktif tasarımın temel formları tecrübe edilir. Öğrenciler tasarım süreçlerinde açık kaynak kodlu dijital araçlar kullanarak tasarımda ki çeşitli olanaklar hakkında farkındalık geliştireceklerdir. Temel dijital dil ve araçlardan, insan duyuları ile etkileşimli olarak şekillendirilmiş tasarımlara ve dijital ve karma teknolojinin malzemelerin, yapının ve mekânın mimari kullanımını nasıl geliştirdiğini incelemek bu dersin amaçlarındandır.

 

ARCH 205 Evrensel Tasarım I (2-2) 3

Bu ders öğrenciyi bir dizi farklı insan merkezli, kullanıcı odaklı ve katılımcı tasarım yaklaşımlarını, Evrensel Tasarım ilkelerine uygun tasarım çözümleri ve araçları ile birlikte kullanılabilmeyi amaçlamaktadır. Sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik ile birlikte toplumsal katılım, engelli eşitliği, insan hakları, cinsiyet, etnik köken ve ırk eşitliği gibi temel konular, sürdürülebilir ve ‘herkesi için’ tasarım çözümlerinin yasal ve etik açıdan sorumlu bir şekilde esinlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla tartışılacaktır. Ana amaç, öğrencilere her tasarım zorluğuyla tüm insanların farklı ve değişen ihtiyaçlarını karşılamada empatik bir zorunluluk aşılamaktır.

 

ARCH 207       Mimaride Teknoloji ve Bilim II (2-2) 3

Yapısal elemanlar için kabul edilen şekiller, büyük ölçüde, yapıldıkları malzemelerin doğasından etkilenir. Malzemelerin fiziksel özellikleri taşıyabilecekleri iç kuvvet türlerini, dolayısıyla uygun oldukları strüktürel eleman türlerini belirler. Serisinde üçüncü olan bu ders sadece farklı yapıların nasıl ve niye ayakta durabileceğine veya duramayacağına odaklanmakla kalmayıp, öğrencileri strüktürün mimari yapı üzerinde neden belirleyici bir etkiye ve mimarın yapı strüktüründeki rolünü bilgilendirmeyi ve sorgulamalarını amaçlamaktadır.

Ön Koşul: ARCH 108.

 

INAD 209 Kültürel ve Kavramsal Çalışmalar III (3-0) 3

Bu ders, Sanayi Devrimi ve Aydınlanma’dan 20. yüzyılın sonuna kadar uzanan modern ve post-modern tasarım ve sanata odaklanır. Kültürel, politik, dini, sosyo-ekonomik ve teknolojik bağlamlara ve onların araçlarına bağlı, mimarlık, heykel, resim, mobilya, sanayi ve grafik tasarımını kapsayan bir kronolojik araştırma yoluyla bir çerçeve sunar. Ders, önemli anıtlar ve tasarım ve sanat eserleri hakkında sağlam bir bilgi birikimi oluşturur. Söz konusu zaman diliminin tasarım ve sanatının stilistik eğilimlerini teşhis etmek ve tipoloji, ikonografi, malzeme ve teknik gibi özelliklerini tanımlamak için gerekli becerileri geliştirir. Son olarak, öğrencilerin yansıtıcı eleştirel değerlendirmesini geliştirerek modern ve post-modern tasarım/sanat teorilerini tanıtır. Ders tasarım öğrencilerine yöneliktir.

 

TUDI 201 Türk Dili I (2-0) 0

Dersin amacı yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek, dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmektir. Bir diğer hedef ise öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

 

AIIT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 0

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi; öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri’ni benimsetmeyi amaç edinir. O’nun ilkelerinin uygulama alanına aktarılmasına neden bugün yalnız Türk Ulusu’nun değil, tüm insanlığın her zamankinden daha çok gereksinim duyduğu örnek olaylarla açıklanır.

 

ARCH 003 Kolokyum III (0-0) 0

Kolokyum, öğrencileri gerçek hayattaki tasarım kaygılarıyla karşı karsıya getirmeyi ve farklı tasarım düşüncelerinin hem kendi bölümleri hem de tasarım fakültesindeki diğer öğrencilerle bir araya gelerek, diyalog kurmayı amaçlamaktadır. Kolokyum, son dönem hariç her yarıyılda tekrarlanır.

 

İkinci Yıl, Dördüncü Dönem:

 

ARCH 202 Stüdyo IV (2-8) 6

Dördüncü dönem mimari tasarım stüdyosu, tasarım dilini tasarım fikrinin inşası için modelleme, çizim ve dijital süreç teknikleri ile yakından ilişkili olarak sunar. Öğrenciler, kentsel mekân içerisinde bulunan fiziksel ve fenomonolojik özellikleri de içerecek şekilde, mekân, mimari elemanlar, malzeme şekilleri ve farklı ölçeklerdeki mimari elemanların bağlantı yöntemlerini kavrarlar. Ders, kamusal mekân tasarımı, dolaşım ve kentsel ilişkileri ele alan strüktür ve inşaat, yüzey ve malzeme, iç ve dış mekanlarda malzeme kısıtlamalarında ki teknik sebeplere odaklanacaktır. Malzemeye odaklı modellerin inşası yoluyla, mekanik altyapılar, yapısal artikülasyon ve çevre sistemlerin tasarım sürecindeki tutarlılığı değerlendirilecektir. Öğrenciler ayrıca dijital ve fiziksel medya arasındaki uygulama sınırlarını deneyimleyeceklerdir.

Önkoşul: ARCH 201.

 

ARCH 204 Mimaride Dijital Araçlar II (1-4) 3

Mimarlıkta Dijital Araçlar 1 dersinin devamı olan bu ders, öğrencilerin mimarlık tasarımlarına yönelik teori, medya ve teknikleri araştırmak ve uygulamak için dijital pratiğin teorik ve pratik temelleri hakkındaki bilgilerini geliştirmeye devam etmektedir. Ders, tasarım teorileri, dijital medya, dijital tasarım teknikleri, hesaplama kavramları, kural tabanlı tasarım süreçleri ve işlevsel paradigmalar gibi dijital araçlarla geliştirilen mimari çalışmaları etkileyen konuları ele almaktadır. Dijital araç ve süreçlerin teorik ve pratik çalışmasıyla, tasarlanan yapılı çevreye uygulamaları incelenecektir. Mimarinin kavramsallaştırılması, araştırılması, üretimi ve nihai temsili ile ilgili olarak, farklı yazılımların sunduğu imkanlar aracılığıyla, dijital araçların çok disiplinli kullanımıyla ilgili iş birliği çalışması yapılacaktır. Öğrenciler, 3 boyutlu modelleme tekniklerini geliştirecek, mimari tasarımda yeni materyalleri ve yapıları araştırmak ve araştırmak için parametrik tasarım kullanarak ileri geometrik kavramları deneyeceklerdir. Önkoşul: ARCH 203.

 

ARCH 206       Evrensel Tasarım II (2-2) 3

Evrensel Tasarım 1’in devamı niteliğinde olan bu ders, evrensel tasarım ilkelerini daha derinden inceleyerek, sürdürülebilirliğin tasarım alanındaki uygulamamalarına odaklanır. Ders, tasarım etiği ve eko tasarım mevzuatının sürdürülebilir tasarım uygulamasına katkısını ve ayrıca tasarımın insan ve çevre üzerindeki sosyal ve fiziksel etkilerine olan katkısını tartışır. Öğrencilere, insanlar ve çevre için evrensel olarak sürdürülebilir bir tasarım yaklaşımına yönelik sürdürülebilir tutumlar ve yeşil davranışları aşılamak için gerekli anlayış, bilgi ve becerileri sağlamayı amaçlamaktadır.

 

ARCH 208       Mimaride Teknoloji ve Bilim III (2-4) 4

Serisinde dördüncü olan bu ders önceki üç dönemden elde edilen bilgiler üzerine inşa edilmiş ve öğrencilerin, gelişen teknolojilerin mimarlıkta mekânsal ve yapısal olanaklarını nasıl önemli ölçüde etkilediklerini anlamalarını amaçlamaktadır. Ders aynı zamanda, mimari söylevlerin ve uygulamaların, rehber parametreler ve bağlam-spesifik etkilerle ilişkili yapı yöntemlerini ve stratejilerini etkileyen bilimsel gelişmeler olarak daha geniş referans kümelerini dikkate aldıklarının önemini vurgulamaktadır.

 

ARCH 200       Staj I (0-0) 0

Staj dizisi, eğitimden mesleğe geçiş ortamı olarak tasarlanmıştır ve öğrencilere mesleki yaşama geçerken gerekli, dürüstlük, yargı, beceri ve disiplini sağlamayı amaçlar. Öğrencilerin eğitim gördükleri program / konu ile bağlantılı işyerlerindeki “çalışma hayatını” deneyimleme fırsatı sunan endüstri merkezli bir iskândır; tipik olarak, mimari ofislerde staj yapılır (ancak, öğrencilerin kişisel kariyer yoluna bağlı olarak da ilgili alanlarda staj yapma fırsatları olabilir).

Eşkoşul: ARCH 202.

 

TUDI 202 Türk Dili II (2-0) 0

Dersin amacı yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek, dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmektir. Bir diğer hedef ise öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

 

AIIT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0) 0

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi; öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri’ni benimsetmeyi amaç edinir. O’nun ilkelerinin uygulama alanına aktarılmasına neden bugün yalnız Türk Ulusu’nun değil, tüm insanlığın her zamankinden daha çok gereksinim duyduğu örnek olaylarla açıklanır.

 

ARCH 004 Kolokyum 4 (0-0) 0

Kolokyum, öğrencileri gerçek hayattaki tasarım kaygılarıyla karşı karsıya getirmeyi ve farklı tasarım düşüncelerinin hem kendi bölümleri hem de tasarım fakültesindeki diğer öğrencilerle bir araya gelerek, diyalog kurmayı amaçlamaktadır. Kolokyum, son dönem hariç her yarıyılda tekrarlanır.

 

Üçüncü Yıl, Beşinci Dönem:

 

ARCH 301 Stüdyo V (2-8) 6

Mimari tasarım stüdyosu 5’te, binanın fiziksel gerçeklikleri ve tasarım ve çevrenin ikili etkisi daha geniş bir kentsel (metropol) ölçekte araştırılacaktır. Çeşitli mekânsal organizasyonların gerçekleştirilmesine, yüzeylerin ve özelliklerin malzeme özelliklerinin yanı sıra yapı ve inşaat teknolojilerinin gerçekleştirilmesine bir yaklaşım olarak dönüşüm metodolojisine vurgu yapılacaktır. Öğrenciler ayrıca tasarım çözümünün tektoniğine ve çevresel etkilerine, önerilen tasarımın kentsel, evrensel, küresel bağlamdaki (metropol) performansına da yöneltilecektir. Önkoşul: ARCH 202.

 

ARCH 303 Mimarlık ve Şehir (2-0) 2

Bu ders, mimarların ve tasarımcıların, mesleği ve müşteriler için oluşturdukları fiziksel ortamları ve eserleri şekillendirebilecekleri ve sürdürebilirliklerini sağlamak için gerekli olan bilgi ve pratik araçlara odaklanmaktadır. Ders, günümüzde mimarinin tanımını araştırır ve bilgi teknolojisi, finans ve işletme yönetimi, pazarlama ve bireysel uygulama alanlarında profesyonel uygulamaya yardımcı olacak stratejik yöntemler önerir.

Eşkoşul: ARCH 301.

 

ARCH 305       Evrensel Tasarım III (1-2) 2

Evrensel Tasarım 2’nin devamı olan bu ders, erişilebilirlik konularına ve bunun tasarımdaki zorluklarına yönelik uygulamalarına odaklanarak, evrensel tasarım ilkelerinin daha gelişmiş bir şekilde ele alır. Bu derste tasarım etiği ve değerlerinin tasarımın yanı sıra tasarımın sosyal etkilerine ve engelli ve yaşlı insanlar için tasarımın duyarsızlığına yönelik konulara olan katkısı vurgulanacaktır. Öğrencilere, bu tür sosyal gruplar için evrensel olarak erişilebilir bir tasarım yaklaşımına yönelik empatik tutum ve davranışları aşılamak için gerekli anlayış, bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Önkoşul: ARCH 205, ARCH 206.

 

Bölüm Seçmeli 1 (x,x) 3

 

Fakülte Seçmeli 1 (x,x) 3

 

Üniversite Seçmeli 1 (x,x) 3

 

ARCH 005 Kolokyum V (0-0) 0

Kolokyum, öğrencileri gerçek hayattaki tasarım kaygılarıyla karşı karsıya getirmeyi ve farklı tasarım düşüncelerinin hem kendi bölümleri hem de tasarım fakültesindeki diğer öğrencilerle bir araya gelerek, diyalog kurmayı amaçlamaktadır. Kolokyum, son dönem hariç her yarıyılda tekrarlanır.

 

Üçüncü Yıl, Altıncı Dönem:

 

ARCH 302 Stüdyo VI (2-8) 6

Mimari tasarım stüdyosu 6’nın amacı, geniş ölçekli bir kentsel bağlamda daha kapsamlı tasarım kaygıları ile çalışabilme yeteneğini geliştirmektir. Bu bağlamda öğrenciler, kentsel gereksinimlerin (sosyal, ekonomik, kültürel, politik) kaygılarını araştırırken çağdaş bir mimari tasarım çözümünü ifade etme yeteneğini kazanacaklardır. Öğrenciler, kamusal ve kurumsal mekânın farklı yönlerinin tektonik mantığını, mimari unsurları ve bunların inceliklerini analiz edecek ve belirleyeceklerdir. Önceki stüdyolarda kurulan bilgi ve becerilere dayanan bu tasarım stüdyosu, disiplinler arası ilişkiler ve tasarım gerçekleştirmelerine yansımaları ortaya koyan benzersiz tasarım fikirlerine odaklanmaktadır. İnsan-mekân-fonksiyonu ilişkileri, özgün mekânsal kompozisyonlar, resmi mekânsal organizasyonun artikülasyonu, materyallerin kullanımı, yapım teknikleri, doku, ışık ve diğer gerekli detaylar ayrıntılı olarak tartışılacak ve uygulanacaktır.

Önkoşul: ARCH 301.

 

ARCH 306       Evrensel Tasarım IV (1-2) 2

Evrensel Tasarım serisinin bu son bölümü, serisindeki tüm derslerden alınan tüm anlayış, bilgi ve becerileri ARCH 451 Final Projesi Önerisi dersi için bir araya getirir. Öğrenciler, teorik ve eleştirel bir çerçevenin desteğiyle nihai projelerine yönelik kapsayıcı, evrensel tasarım pragmatiklerini kanıtlayacaklardır. Öğrenciler, tasarım kalitesi, en iyi uygulama ve kapsayıcı, evrensel tasarımın nihai tasarım çözümlerinin yanı sıra, insanlar ve onların son tasarım projesi arasındaki uygunluk ile ilgili niceliksel ve niteliksel bilgileri kaynak ve uygulama yetenekleri arasındaki ilişkiyi göstereceklerdir. Öğrenciler etik değerlere, yasal standartlara ve sürdürülebilir uygulamalara uygun olarak kapsayıcı temsil yöntemleri geliştirmeye teşvik edilecektir.

Eşkoşul: ARCH 302.

 

ARCH 300       Staj II (0-0) 0

Staj 1’in devamı niteliğindeki bu endüstri merkezli istihdam, öğrencilere kariyer hedeflerini açıklığa kavuşturmak, kuruluşların çalışma biçimleri hakkında bilgi vermek, sektörle ilgili becerilerini ve bilgilerini artırmak ve onlarla ağ oluşturma fırsatları sağlamak için bir fırsat sunuyor.

Eşkoşul: ARCH 302.

 

Bölüm Seçmeli 2 (x,x) 3

 

Fakülte Seçmeli 2 (x,x) 3

 

Üniversite Seçmeli 2 (x,x) 3

 

ARCH 006 Kolokyum VI (0-0) 0

Kolokyum, öğrencileri gerçek hayattaki tasarım kaygılarıyla karşı karsıya getirmeyi ve farklı tasarım düşüncelerinin hem kendi bölümleri hem de tasarım fakültesindeki diğer öğrencilerle bir araya gelerek, diyalog kurmayı amaçlamaktadır. Kolokyum, son dönem hariç her yarıyılda tekrarlanır.

 

Dördüncü Yıl, Yedinci Dönem:

 

ARCH 451 Final Projesi Önerisi (1-4) 3

Bu ders, öğrencilerin tasarım konseptlerini geliştirmek için edindikleri bilgi ve beceriyi kavramsal ve teknik olarak ortaya koyabilecekleri bir metodoloji geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, çağdaş söylemlere katkı olarak, Final Ana Proje Stüdyosunda geliştirilecek ve savunulacak bir tez önerisine kontekst ve araziye özel araştırma ve analiz yapacaklardır. Ders, kendi kendine yeterli, yenilikçi bir mimari teklif için gerekli araştırma, gözlem ve gelişmiş programların yerine getirilmesine odaklanır. Öğrenciler, mimarinin günümüz ve gelecekteki toplumlardaki rolünün sorgulanması ve günümüz mimari tasarımının teorik ve teknolojik etkileri ile mimarlığa eleştirel bir yaklaşım uygulayacaklardır.

Önkoşul: ARCH 302; Eşkoşul: 401.

 

 

ARCH 401 Deneysel Stüdyo (2-6) 5

Deneysel tasarım stüdyosu, öğrencilerin beceri ve tasarım yaklaşımlarını, beklenmedik durumlarla birlikte sunulduğunda, bağımsız düşünme ve problem çözme becerilerine yönelik tasarım yeteneklerini genişletmek için bir araç olarak yeniden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin, rastlantısal olarak meydana gelen değişimler, yaratılan hatalar ve hakikatin çarpıtılması ile baş etmek için bağımsız bir metodoloji uygulamak, fikrin manifestosunu oluşturma hissini teşvik edilecektir. Stüdyo, tasarım düşüncesinde, kavramsallaştırmasında ve gerçekleştirilmesinde fikir ve deney eylemine odaklanacaktır. Bu stüdyonun amacı, öğrencileri farklı disiplinlerdeki son ana proje teklifi için araştırmalarını derinleştirmeye teşvik etmektir. Laboratuvar temelli Deneysel Tasarım Stüdyosu ile “Çağdaş Mimaride Söylemler” arasındaki yakın ilişki, öğrencilerin mimarlık felsefesine yönelik deneylerinin soyutlanmasıyla çağdaş mimari teorileri değerlendirme ve yansıtmalarını sağlamaktır.

Önkoşul: ARCH 301; Eşkoşul: ARCH 451, ARCH 407.

 

ARCH 407       Çağdaş Mimaride Söylemler (1-2) 2

Bu ders, çağdaş mimarların yapıtlarının zengin küresel mimarlık söylemine katkılarını sorgulamaya çalışır. Bir dizi yerel ve küresel mimar ve eserlerine dayanan okumalar, söyleşiler ve sunumlar ile yeni tartışmalar için bir platform oluşturulur. Öğrenciler çağdaş mimarlık söylemini eleştirel bir anlayışla bakmaya başlar ve teorik formatı kendinden katarak ifade etmeyi öğrenirler.

Önkoşul: ARCH 304; Eşkoşul: ARCH 451.

 

Bölüm Seçmeli 3 (x,x) 3

 

Fakülte Seçmeli 3 (x,x) 3

 

Üniversite Seçmeli 3 (x,x) 3

 

ARCH 007 Kolokyum VII (0-0) 0

Kolokyum, öğrencileri gerçek hayattaki tasarım kaygılarıyla karşı karsıya getirmeyi ve farklı tasarım düşüncelerinin hem kendi bölümleri hem de tasarım fakültesindeki diğer öğrencilerle bir araya gelerek, diyalog kurmayı amaçlamaktadır. Kolokyum, son dönem hariç her yarıyılda tekrarlanır.

 

Dördüncü Yıl, Sekizinci Dönem:

 

ARCH 452 FİNAL PROJE (2-12) 8

Bu stüdyoda öğrenciler, bir önceki yarı yıldaki geliştirdikleri son ana proje önerilerini bir mimari tasarım projesine geliştirecek ve jüriler dizisi ile savunacaklardır. Jüri kontrolü altında öğrenciler mimarlık projelerini bağımsız olarak gerçekleştirir. Jüri oturumları ile çalışmalar gelişir. İlk 4 haftada jüri oturumları her hafta yapılır. Daha sonra jüri oturumu her üç haftada bir devam eder.

Önkoşul: ARCH451, ARCH 401.

 

ARCH 404 Tasarım Projesinin Gerçekleştirilmesi (1-4) 3

Bu proje odaklı derste, öğrenciler eğitim süreçleri boyunca edindikleri becerileri ve yapıkları iş ve tasarımları detaylandırıp belirli iş/kariyer hedeflerine doğru düzenleyeceklerdir. İç mimarlık ve tasarımda yaratıcılıklarını ve becerilerini en iyi temsil eden bir çalışma portföyü geliştirecekler. Öğrenciler ayrıca portföylerine dahil edilmek üzere önceki projeleri ve ödevleri yeniden ele alma fırsatına sahip olacaklardır.

Ön koşul: ARCH 401.

 

Bölüm Seçmeli 4 (x,x) 3

 

Fakülte Seçmeli 4 (x,x) 3

 

Üniversite Seçmeli 4 (x,x) 3

 

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER:

 

ARCH 320      Işık ve Gölge ile Tasarım (2-2) 3

Bu seçmeli ders, ışık ve gölgenin mimari atmosferlerin yaratılmasındaki rollerini ve etkilerini tartışır. Bir dizi konferans ve deneysel alıştırma yoluyla, öğrenciler, ışık ve gölgenin duyularımızı nasıl etkileyebileceğini ve bu anlamda mekanın algılanma biçiminde mimari elemanlar olarak kullanılabileceği çeşitli yolları keşfedecektir.

 

ARCH 332       Yer, Mekân Şiirselliği (2-2) 3

Bu seçmeli ders, eski veya mevcut bir binanın inşa edilme amacından farklı bir amaçla kullanılması için mimari stratejileri tartışmaktadır. Tarihsel, sosyolojik, psikolojik, artistik ve kültürel ilişkilere ve tasarım uygulamalarında empatinin rolünün anlaşılmasına fenomonolojik bir çerçeveden bakar. Bu ders, öğrencileri yer ve mekânın şiirselliğine ve içerdikleri unsurların somutlaştırılmış anlamlarıyla karşı karsıya getirir.

 

ARCH 350      Antik ve Erken Orta Çağ’da Kent (2-2) 3

Bu ders, antik Yunan ve Roma dönemlerine odaklanır ve Orta Çağ / Erken İslam dönemine kadar tarih öncesi dönemlerden Akdeniz, Orta Avrupa ve Orta Doğu’da şehirciliğin gelişimini tartışır. Kültürel, politik, dini, sosyo-ekonomik ve teknolojik kontekstlere ve onların araçlarına bağlı bir kronolojik araştırma yoluyla bir çerçeve sunar. Organik olarak yetiştirilen veya planlanan şehirlerin yerleşimini okuma ve kamusal, dini, ticari ve konut işlevlerinin mekânsal organizasyonunu tanımlama yeteneğini geliştirir. Ders, ekonomi ve ticaret merkezi olan şehre, kent ile kırsal arasındaki ilişkiye, Pagan’dan Hristiyan’a, Hristiyanlıktan İslam kentine geçişe, ve kurumsal veya özel iktidarın yansıması olarak planlama ve tasarlamaya farklı yönlerle dikkat çekmektedir. Son olarak bu ders, şehir planlama ve tasarım (eski) kuramlarını tanıtır.

 

ARCH 360      Strüktüralizm (2-2) 3

Bu ders, kapsayıcı bir sistem veya yapı olarak anlaşılması gereken kültür ve mimarlık, şehir planlaması, ve inşaat ilişkilerini vurgulamaktadır. Ders, öğrencilere mimarlık ve inşaat tekniklerinde geleneksel ve gelişmekte olan teknolojilerin tasarım bilincini ve kapsamlı anlayışı ile donatır. Tasarım konsepti ile inşaat arasındaki bağlantıyı kurar, her tür ve değişik ölçeklerdeki projelerde üst düzey beceriler sağlar ve öğrencileri sofistike ve güçlü bilgi araçlarını ve tekniklerini kullanmaya hazırlar.

 

ARCH 361      Teknoloji Aralığında (2-2) 3

Bu derste öğrenciler, teknolojinin yaratılmasında önemli bir rol oynadığı sanat ve el sanatlarını araştırma ve grup tartışmaları şeklinde inceleyeceklerdir. Her öğrenci, benzersiz bir (neden-sonuç, olay-nesne, fikir-davranış) örgü organizmasını inceler ve deneyler. Bu tür çalışmalar ses, görseller, hesaplamalar veya teknolojik nesneler, zarlar vb. gibi kurulumlar olarak geliştirilebilir. Tüm çalışmaların süreci ve süreç sonrası ortaya çıkan ürün kritik bir metinle desteklenmelidir.

 

ARCH 440       Bilim Kurgu Filmlerinde Mimari, Şehir ve Teknoloji (2-2) 3

Modern ve post-modern dönemleri de dahil olmak üzere, 1920’lerden 2000’lere kadar bilimkurgu ütopyaları ve distopyaların mimari, kentsel ve teknolojik olarak sahne düzenlemelerini analiz eder. Öncelikle, öğrenciler görüntülenen ortamları çağdaş mimari, kentsel ve teknolojik söylemleri ve teorileri yansıtıp yansıtmadığını değerlendirmeden sınıflandırmaları gerekmektedir. Bunun sonucunda, ders, belirli sahne düzenlemelerinin spesifik ütopyacı veya distopyan metinleri destekleyip desteklemediğini araştırır. Bilim kurgu filmlerinin sahne düzenlemelerinin yaygın olarak, ama muhtemelen bilinç altından, mimarlık, şehircilik ve teknoloji kavramlarını ortaya koyabildiği hipotezi ile son bulur. Ders, seçilmiş filmlerin ve ilgili bilimsel literatürün taranmasını ve tartışılmasını gerektirir. 3. ve 4. yılların sanat ve tasarım öğrencilerine hitap eder.

Önkoşul: 3. ve 4. yıl öğrencisi olmak.

 

ARCH 441       Film ve Mekân (2-2) 3

“Film” araç ve aletleri, bir tasarım çalışmasının gözlemlenmesi ve yenilenmesinde önemlidir. Bu ders kontekst ile ilgili bir metodoloji tanımlamak için eleştirel ve analitik bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, “film alanı” nın analitik değerlendirilmesi ve denenmesiyle disiplinler arası sanat ve mimarlık çalışmaları yapmaya teşvik edilir. Öğrenciler, kişisel/grup olarak başlatılan kavramlar, kontekstler üzerinde çalışırlar ve hikaye tahtaları, illüstrasyon çalışmaları, deneysel kısa videolar, kendini ifade etmenin ve bakış açısının ortaya çıkması gereken deneysel enstalasyonların çalışmalarını geliştirir. Tüm çalışmalar yerine getirilirken, kritik bir metinle desteklenmelidir.

 

ARCH 450 Direnç

Bu ders direnç teorisini tanıtır ve 4. sınıf öğrencileri için tasarlanmıştır. Direnç kavramı çerçevesinde, öğrenciler ‘şehir direnci’ olgusu ile tanışacak ve şehirlerin kırılganlıkları (vulnerabilite) incelenip şehirlerin kendi içinde var olan kaynaklarıyla nasıl bir sinerji ve direnç oluşturabilecekleri araştırılacaktır. Sonuç olarak bu ders, şehirlerin karşılaşabileceği belirsiz (tahmin edilemeyen) rahatsızlıklarla, yani insan kaynaklı afetler, doğal afetler, altyapı sorunları, vb. İle başa çıkabilmek için şehirlerin esnekliğini geliştirmek amacıyla farklı sistemler ile etkileşimini ve bu sinerjilerin nasıl uygulanacağı araştıracaklardır..

 

FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER:

 

INDD 330        Bina Transformasyonları (2-2) 3

Bu ders yeniden kullanım veya dönüşüm (yeniden işleyiş) üzerine odaklanır. Orijinal amaçlarını geride bırakan yapıları, eski veya yeni, başka bir amaca uygun hale getirebilme süreci üzerinde çalışılır. Bu derste öğrenciler, sürdürülebilirlik kavramlarını tasarım çözümlerine nasıl entegre edebileceklerini, bir yapının farklı katmanlarını, yapıdan enerjiye, nasıl anlayabileceklerini kavramasıyla ilgilidir.

 

INDD   411      Vücut Süsleme Tasarımı (2-2) 3

Bu ders, kavram, takı, süsleme, ürün ve anlatımın karşılıklı ilişkilerini ve bağlantılarını içerir. Öğrenciler, takı, kısıtlama, süsleme, gizleme ve çarpıtma yollarıyla bedene odaklanır ve bu bilgileri tasarım çözümlerine uygular. Öğrenciler, vücut ile “giyilebilir” nesneler arasındaki fiziksel ilişki aracılığıyla ifadeyi nasıl teşvik edeceğini veya provoke edeceğini analiz eder ve araştırır ve belirli bir öge/obje/ kavram ile imgelenmiş anlatıları ve tasarımın kendisinin başarısı üzerindeki etkilerini araştırır. Öğrenciler kavramsal düşünmeyi ve bir dizi teknik beceriyi beden süsleme ile aktarır ve stüdyo uygulaması, araştırma ve teori arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirerek kurar.

 

INAD   412       Duyusal İç Mimari Tasarımı (2-2) 3

Bu ders, insanların mekânsal bir deneyimi nasıl sezindiklerini ve bu iç mekânı tasarlamak için kullanılan malzemelerin bu deneyimi nasıl etkilediğini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, iç tasarımın pragmatik kavramlarını kavrayacaklar: işlevsellik, ışık, havalandırma, akustik, renk ve materyaller ve bu semantik anlamların insanların duygularını, psikolojilerini ve fizyolojilerini nasıl etkileyebileceğinin ilgili fikir edinir.

 

ÜNİVERSİTE SEÇMELİ̇ DERSLER:

 

Diğer fakültelerin açıkladığı kapsamlı derslerden oluşmaktadır.

 

TASARIM FAKÜLTESİNİN DİĞER FAKÜLTELERE AÇTIĞI SEÇMELİ DERSLER:

 

ARCH 332      Yer Mekan Şiirselliği (2-2) 3

INDD 411        Vücut Süsleme Tasarımı (2-2) 3

INAD 412        Duyusal İç Mimari Tasarım (2-2) 3